if (function_exists('add_theme_support')) { add_theme_support('post-thumbnails'); add_image_size('center', 180, 98, true); add_image_size('left', 60, 60, true); add_image_size('page', 94, 94, true); add_image_size('gallery', 146, 82, true); add_image_size('mobile', 71, 122, true); } add_image_size('post-secondary-image-thumbnail', 60, 60); add_image_size('post-secondary-image-thumbnail-67', 67, 67); ?> get_header(); ?> $say='قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است. حضرت علی (ع), احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقلترین خلق بداند.حضرت علی (ع), آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.حضرت علی (ع), اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.حضرت علی (ع), با نیکان بدی مکن، چه آنان را از نیکی باز می داری.حضرت علی (ع), بالاترین بخشش آن است که پیش از خواری خواستن باشد.حضرت علی (ع), با پدران خود نیکی رفتار کنید، تا پسرانتان به شما نیکی کنند.حضرت علی (ع), انسان در زیر زبان خویش پنهان است.حضرت علی (ع), انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است.حضرت علی (ع), بد ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند.حضرت علی (ع), ترسو را توفیق و کامیابی محال است.حضرت علی (ع), پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.حضرت علی (ع), به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.حضرت علی (ع), بلای آدمی در زبان اوست.حضرت علی (ع), کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود.حضرت علی (ع), کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد.حضرت علی (ع), بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند.حضرت علی (ع), مؤمن را شادی در جبین است و اندوه در دل.حضرت علی (ع), نادانی دردناک ترین دردهاست.حضرت علی (ع), هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها کشیده می شود.حضرت علی (ع), هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.حضرت علی (ع), دانائی میراثی است شریف و گرامی.حضرت علی (ع), هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.حضرت علی (ع), هر کس میدرود آنچه را میکارد و جزا می بیند آنچه را عمل می کند.حضرت علی (ع), خوبی سخن در کم گفتن است.حضرت علی (ع), دانشی که تو را اصلاح نکند، گمراهی است.حضرت علی (ع), هر کس از خدا بترسد، ترسش از مردم کمتر می شود.حضرت علی (ع), سه کار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.حضرت علی (ع), دین مرد خرد اوست، کسی که عقل ندارد، دین ندارد.حضرت علی (ع), رشکبر همیشه بیمار است.حضرت علی (ع), درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.حضرت علی (ع), سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.حضرت علی (ع), هر که جوینده چیزى باشد، به تمام آن یا به قسمتى از آن مى رسد.حضرت علی (ع), آنچه را نمى دانى مگو، بلکه هرچه را هم مى دانى به زبان نیاور.حضرت علی (ع), سخن را تا نگفته اى در بند توست و چون گفتى تو در بند آنى.حضرت علی (ع), بزرگترین عیب آن است که صفتى را عیب دانى که مانند آن در خودت باشد..حضرت علی (ع), هرکه گفتارش فراوان شد خطایش فزونى گرفت.حضرت علی (ع), هرکه خطایش بسیار گشت حیایش اندک شد.حضرت علی (ع), سخت ترین گناهان گناهى است که گنهکار آن را ناچیز بشمارد..حضرت علی (ع), از نافرمانى خدا در خلوت ها پروا کنید، که بیننده همان حاکم است.حضرت علی (ع), خبر آنچه پیش از شما و بعد از شماست، و نیز دستور زندگى شما در قرآن است.حضرت علی (ع), چه فراوان است عبرت ها، و چه اندک اند عبرت گیران!حضرت علی (ع), آن که دورى سفر (قیامت) را به یاد آرد، براى آن آماده شود.حضرت علی (ع), زمانى که مستحبّات به واجبات زیان بزند مستحبات را رها کنید.حضرت علی (ع), بزرگترین تفریح کار است. حضرت علی (ع), بزرگترین بلا ناامیدی یست. حضرت علی (ع), بزرگترین شجاعت صبر است. حضرت علی (ع), بزرگترین افتخار ایمانست. حضرت علی (ع), بزرگترین اسرار مرگ است. حضرت علی (ع), بزرگترین استاد تجربه است. حضرت علی (ع), بزرگترین سود فرزند نیک است. حضرت علی (ع), بزرگترین هدیه عفو و بخشش است. حضرت علی (ع), بزرگترین سرمایه اعتماد بنفس است. حضرت علی (ع), بزرگترین گناه ترس است. حضرت علی (ع), دوستت را به اندازه ای دوست بدار شاید روزى دشمنت شود.حضرت علی (ع), دشمنت را به اندازه ای دشمن بدار شاید روزى دوسـتـت گــردد.حضرت علی (ع), در دگرگونى های روزگارجوهره هاى افراد شناخته شود.حضرت علی (ع), کسى که خود را محاسبه کرد سود برد، و هر که از خود بى خبر ماند زیان دید.حضرت علی (ع), انسانى که اندازه خود را نشناخت هلاک شد.حضرت علی (ع), ایمان خود را با صدقه، اموالتان را با زکات حفظ کرده و امواج بلا را با دعا برانید.حضرت علی (ع), دنیا خانه گذر است نه جاى ماندن.حضرت علی (ع), زبان درنده اى است، که اگر آزادش گذارند بگزد.حضرت علی (ع), قناعت گنجى است که تمام نمى شود.حضرت علی (ع), ثروتى چون عقل، و فقرى چون جهل، و میراثى چون ادب، و پشتیبانى همچون مشورت نیست.حضرت علی (ع), اندازه مرد به اندازه همت او، و صداقتش به مقدار جوانمردی او و پاکدامنیش به میزان غیرت اوست.حضرت علی (ع), فرصت به مانند ابر گذرا مى گذرد، پس فرصت هاى نیک را غنیمت دانید.حضرت علی (ع), قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.حضرت علی (ع), احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقلترین خلق بداند.حضرت علی (ع), آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.حضرت علی (ع), اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.حضرت علی (ع), با نیکان بدی مکن، چه آنان را از نیکی باز می داری.حضرت علی (ع), بالاترین بخشش آن است که پیش از خواری خواستن باشد.حضرت علی (ع), با پدران خود نیکی رفتار کنید، تا پسرانتان به شما نیکی کنند.حضرت علی (ع), انسان در زیر زبان خویش پنهان است.حضرت علی (ع), انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است.حضرت علی (ع), بد ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند.حضرت علی (ع), ترسو را توفیق و کامیابی محال است.حضرت علی (ع), پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.حضرت علی (ع), به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.حضرت علی (ع), بلای آدمی در زبان اوست.حضرت علی (ع), کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود.حضرت علی (ع), کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد.حضرت علی (ع), بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند.حضرت علی (ع), مومن را شادی در جبین است و اندوه در دل.حضرت علی (ع), نادانی دردناک ترین دردهاست.حضرت علی (ع), هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها کشیده می شود.حضرت علی (ع), هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.حضرت علی (ع), دانائی میراثی است شریف و گرامی.حضرت علی (ع), هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.حضرت علی (ع), هر کس میدرود آنچه را میکارد و جزا می بیند آنچه را عمل می کند.حضرت علی (ع), خوبی سخن در کم گفتن است.حضرت علی (ع), دانشی که تو را اصلاح نکند، گمراهی است.حضرت علی (ع), هر کس از خدا بترسد، ترسش از مردم کمتر می شود.حضرت علی (ع), سه کار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.حضرت علی (ع), دین مرد خرد اوست، کسی که عقل ندارد، دین ندارد.حضرت علی (ع), درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.حضرت علی (ع), یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص سومی باشی.حضرت علی (ع), بخل، گردآورنده همه عیبهای زشت است و افساری است که بهر کار بدی انسان را می کشد.حضرت علی (ع), از بخل و نفاق اجتناب کنید که از مذمومترین اخلاقهاست.حضرت علی (ع), بخیل پیش عزیزان خود خوار است.حضرت علی (ع), بخل ورزیدن به آنچه در دست داری، بدگمانی به معبود است.حضرت علی (ع), بهترین فرمانروا کسی است که ظلم را از بین ببرد و عدل را زنده کند.حضرت علی (ع), بهترین نیکی آن است که سریع انجام گیرد و سنتی به دنبالش باشد.حضرت علی (ع), بهترین علم آن است که مفید باشد.حضرت علی (ع), بهترین اخلاق آن است که از لجاجت و سرسختی دورتر باشد.حضرت علی (ع), بهترین جان ها پاکیزه ترین آنهاست.حضرت علی (ع), بهترین هدیه خداوند به انسان عقل است.حضرت علی (ع), بهترین بندگان کسی است که وقتی نیکی کند خوشحال شود و هنگامی که بدی کند استغفار نماید.حضرت علی (ع), بهترین مشاور کسی است که صاحب عقل و علم و تجربه ها و دوراندیشی باشد.حضرت علی (ع), بهترین ارث که پدران برای فرزندان خود میگذارند ، ادب و کمال است.حضرت علی (ع), بهترین جهاد ، جهاد با نفس است.حضرت علی (ع), بهترین همت ها بلندترین آنهاست.حضرت علی (ع), بهترین بی نیازی ، بی نیازی دل و جان است.حضرت علی (ع), بهترین کارها آن است که ابتدایش آسان و پایانش نیکو و عاقبتش مورد ستایش قرار گیرد.حضرت علی (ع), بهترین قلب ها قلبی است که ظرفیتش بیشتر باشد.حضرت علی (ع), بهترین زندگی آن است که تو را به طغیان و سرکشی نکشاند و سرگرمت نکند.حضرت علی (ع), بهترین همراه قلب یقین و نیکوترین یقین تقواست.حضرت علی (ع), بهترین دعا آن است که از سینه پرهیزکار و قلب پاک برآید.حضرت علی (ع), بهترین کارها آن است که رضایت خداوند عزوجل در آن باشد.حضرت علی (ع), بهترین سخن راستگویی است و در راستگویی سلامتی.حضرت علی (ع), بهترین خواسته ی بنده از خداوند عافیت است یعنی سلامتی در دنیا و آخرت.حضرت علی (ع), اگر خداى تعالى روزى را به عهده گرفته است غصه خوردنت براى چیست؟! امام صادق (ع), اگر روزى تقسیم شده است، حرص و آز براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر سنجش (در قیامت) حق است، پس ثروت اندوزى براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر عوض دادن خداى تعالى حق است، پس بخل ورزیدن براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر کیفر الهى آتش دوزخ است، پس گناه براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر مرگ حق است، پس شادمانى براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر (کارنامه) اعمال بر خدا عرضه مى‏شود، پس فریب براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر گذر کردن بر صراط حق است، پس خودپسندى براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر تمام چیزها به قضا و قدر است، پس اندوه براى چیست؟! امام صادق (ع), و اگر دنیا ناپایدار است، پس اعتماد و آرامش به آن براى چیست؟! امام صادق (ع), بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگى و جوانمردى یافتم.امام صادق (ع), و تندرستى و رستگارى را جستجو نمودم، پس آن را در گوشه‏ گیرى (مثبت و سازنده) یافتم.امام صادق (ع), سرعت در ورد به بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در کار خالصانه براى خداى تعالى یافتم.امام صادق (ع), و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در انفاق براى خشنودى خدا یافتم.امام صادق (ع), و شیرینى عبادت را جستجو نمودم، پس آن را در ترک گناه یافتم.امام صادق (ع), نرمی قلب را جستجو نمودم، پس آن را در گرسنگى و تشنگى (روزه) یافتم.امام صادق (ع), روشنى قلب را جستجو نمودم، پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.امام صادق (ع), و آسانی عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه یافتم.امام صادق (ع), و روشنى رخسار را جستجو نمودم، پس آن را در نماز شب یافتم.امام صادق (ع), و فضیلت جهاد را جستجو نمودم، پس آن را در به دست آوردن هزینه زندگى زن و فرزند یافتم.امام صادق (ع), و دوستى خداى تعالى را جستجو کردم، پس آن را در دشمنى با گنهکاران یافتم.امام صادق (ع), و سرورى و بزرگى را جستجو نمودم، پس آن را در خیرخواهى براى بندگان خدا یافتم.امام صادق (ع), و آسایش قلب را جستجو نمودم، پس آن را در کم بودن ثروت یافتم.امام صادق (ع), و کارهاى پر ارزش را جستجو نمودم، پس آن را در شکیبایى یافتم.امام صادق (ع), و بلندى قدر و حسب را جستجو نمودم، پس آن را در دانش یافتم.امام صادق (ع), و عبادت در جستجو نمودم، پس آن را در پرهیزکار یافتم .امام صادق (ع), و آسایش را جستجو نمودم، پس آن را در پارسایى یافتم.امام صادق (ع), برترى و بزرگوارى را جستجو نمودم، پس آن را در فروتنى یافتم.امام صادق (ع), و عزت (ارجمندى) را جستجو نمودم، پس آن را در راستى و درستى یافتم.امام صادق (ع), و توانگرى را جستجو نمودم، پس آن را در قناعت یافتم.امام صادق (ع), و آرامش و همدمى را جستجو نمودم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم.امام صادق (ع), همراهى و گفتگوى با مردم را جستجو نمودم، پس آن را در خوشخویى یافتم.امام صادق (ع), و خوشنودى خدا تعالى را جستجو نمودم، پس آن را در نیکى به پدر و مادر یافتم.امام صادق (ع)'; $strings=explode(",",$say); ?>
ساعت ۱۴:۳۹ می باشد . امروز شنبه , ۸ شهریور ۱۳۹۳ برابر است با 30/August/2014 . به جمع اندرویدیان خوش آمدید.
سخن روز :
Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /home/androi11/public_html/wp-content/themes/androidyan/top.php on line 162

اندرویدیان


id="way">
موقیعت شما :
class="block_right">

هزاران بازی و برنامه پرطرفدار برای اندروید

مجموعه 650 نرم افزار - 960 تم و تصویر زمینه - 72 بازی اچ دی با دیتا
مجموعه 100ها بازی پرطرفدار- تقویم فارسی - دیکشنری 2طرفه - نقشه شهرها - برنامه بانک های ایرانی - قرآن - فول برنامه اندروید با
اتوران زیبا به همراه توضیحات فارسی تمام برنامه ها و آموزش نصب

در 5 دی وی دی اورجینال و اتوران فارسی| اطلاعات بیشتر ...

قیمت : 10,800 تومان

http://androidiyan.1000charge.com/

برنامه دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی – اندروید

دانلود نرم افزار fastic dict v2.1 - دیکشنری فارسی به انگلیسی و بلعکس
بازدید : 2,098 بار
تاریخ : ۱ مهر ۱۳۹۲
نسخه اندروید : 1.6 و بالاتر
نظرات : ۰ نظر
امتیاز : ستاره


دانلود نرم افزار fastic dict v2.1 - دیکشنری فارسی به انگلیسی و بلعکس

دانلود نرم افزار fastic dict v2.1 – دیکشنری فارسی به انگلیسی و بلعکس

 

اگر بدنبال یک نرم افزار مترجم متن و دیکشنری پرطرفدار انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی برای گوشی اندرویدی خود می گردید ما به شما نرم افزار fastic dict را پیشنهاد می کنیم . برنامه فستیک دارای محیط کاربری فوق العاده آسان و مفید می باشد . این نرم افزار براحتی متن ها و کلمات انگلیسی شما را به فارسی و متون و کلمات فارسی را به انگلیسی ترجمه می کند و کار با آن بسیار آسان می باشد . فقط کافی است کلمه و یا متن خود را به فارسی و یا انگلیسی تایپ کنید تا نرم افزار آن را برای شما ترجمه کند . یکی دیگر از امکانات جالب این برنامه این است که وقتی شما عبارتی را جستجو میکنید و نه تنها معنی فارسی و تلفظ انگلیسی آن را در ابعاد گوناگون مشاهده می کنید بلکه میتوانید یک جمله را مشاهده کنید که در آن ؛ یک مثال برای کلمه ی درخواستی شما به همراه معنی فارسی اش آماده شده است. اگر به تصویر بالا دقت کرده باشید عنوان ( شیر آب را باز نگذار !) به کار رفته است که در مقابلش معنی جمله به انگلیسی نیز قابل مشاهده است. اینکار میتواند به شناخت بیشتر شما از آن کلمه و نحوه به کار رفتنش در جملات کمک کند. شما هم اکنون می توانید این نرم افزار فوق العاده را از سایت اندرویدیان به صورت کاملاً رایگان و بالینک مستقیم دانلود کنید .

 

برخی از ویژگی های نرم افزار :

- کاملا آفلاین و بدون نیاز به اینترنت

- قابل اجرا بر روی اکثر دیواس های اندرویدی

- امکان تلفظ صوتی

- وجود بیش از ۱۰۰,۰۰۰ لغت

- وجد بیش از ۲۰۰۰ نمونه جمله

- وجود آوا بصورت فارسی

 

 


تبـلیغات

تصاویری از محیط

تصاویر موجود: 5 عدد

    Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/androi11/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/class.displayed_gallery.php on line 650

    Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/androi11/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/class.displayed_gallery.php on line 655

اطلاعات دریافت + ارسال نظرات

نسخه اندروید: 1.6 و بالاتر
حجم: apk = 17.14 MB
منبع : اندرویدیان
اطلاعات : دانلود نرم افزار fastic dict v2.1 - دیکشنری فارسی به انگلیسی و بلعکس
پسورد فایل فشرده : www.androidiyan.com
هزینه : بر جمال محمد و آل محمد صلوات